Công bố thông tin bầu và bổ nhiệm Lãnh đạo chủ chốt của PVcomBank

Chia sẻ:

Nội dung chi tiết các quyết định, mời xem dưới đây:

  • Miễn nhiệm Tổng giám đốc PVcomBank, xem tại đây;
  • Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc PVcomBank, xem tại đây;
  • Bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, xem tại đây.

 

(PVcomBank)

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...
Chi tiết
PVcomBank thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...
Chi tiết