Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thư mời và Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Chia sẻ:

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2017.
  2. Địa điểm: Tầng 9, Trụ sở PVcomBank, Số 22 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
  3. Nội dung Đại hội: theo Chương trình đính kèm
  4. Tài liệu Đại hội: 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT;

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016; Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PVcomBank;

Báo cáo tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu PVcomBank 2016-2020;

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của PVcomBank;

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng phù hợp với khuyến nghị của NHNN;

Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập;

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ;

Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016;

Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017;

Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;

Quý cổ đông tham dự vui lòng xác nhận với PVcomBank trước 17 giờ 00 ngày 24/06/2017 (theo số fax: 04.39393877, email: phuongntt@pvcombank.com.vn; địa chỉ: VP HĐQT, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam, Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và mang theo Thư mời này, CMND/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp ủy quyền tham dự, ngoài các giấy tờ nêu trên, người được ủy quyền mang thêm Giấy Uỷ quyền tham dự (bản chính).

 (PVcomBank)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ...

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) xin trân trọng thông báo tới Quý...

Chi tiết

Quy chế hoạt động PVcomBank

PVcomBank ban hành quy chế hoạt động Ngân hàng, chi tiết Quý khách vui lòng...

Chi tiết