Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018

Chia sẻ:

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam,

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) nhiệm kỳ 2013-2018 theo đúng quy định của pháp luật, PVcomBank xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng như sau:

I.Quyền đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của PVcomBank chốt tại PSI ngày 09/5/2017) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT PVcomBank. Số lượng ứng cử viên có quyền đề cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 (Phụ lục số 05):

Ghi chú:

-Tỷ lệ sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông được tính trên Vốn điều lệ Ngân hàng là 9.000.000.000.000 đồng (chín nghìn tỷ đồng), tương ứng với số cổ phần phổ thông là: 900.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP).

-Nhóm cổ đông: Các cổ đông có quyền lập nhóm cổ đông để thực hiện quyền đề cử theo quy định của pháp luật.

II.Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung, tiêu chuẩn và điều kiện đối với nhân sự

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên (không bao gồm thành viên HĐQT độc lập).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự Thành viên HĐQT bầu bổ sung: Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật các Tổ chức tín dụng 2010, Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank 2016 (Phụ lục số 05);

III.Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung bao gồm:

  • Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 01/TP-LLTP theo Công văn hướng dẫn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014): 03 bản chính;
  • Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT: 03 bản chính (Phụ lục số 01);
  • Bản kê khai lý lịch: 03 bản chính (Phụ lục số 02);
  • Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn: 03 bản;
  • Báo cáo công khai lợi ích liên quan: 03 bản chính (Phụ lục số 03);
  • Bản kê khai người có liên quan: 03 bản chính (Phụ lục số 04).

Hồ sơ được đăng tải trên trang tin điện tử của PVcomBank tại www.pvcombank.com.vn.

Ghi chú:

  • Theo quy định của Pháp luật, danh sách dự kiến nhân sự phải được gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đề nghị chấp thuận trước khi chính thức tiến hành bầu thành viên HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, danh sách chính thức để các cổ đông tiến hành bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là danh sách nhân sự đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

IV.Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử nhân sự

1.Thời gian nhận hồ sơ:

Đến 17 giờ 00 ngày 26/5/2017 (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây trước 17 giờ 00 ngày 26/5/2017 theo dấu bưu điện).

2.Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua Bưu điện theo địa chỉ:

  • Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam;
  • Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043. 9426800 máy lẻ 1528 hoặc 0936406565 (Chị Phương), email: phuongntt@pvcombank.com.vn.

Toàn văn thông báo mời các Quý cổ đông xem tại đây.

 

(PVcomBank)

Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank

Chi tiết điều lệ tổ chức và hoạt động, Quý khách vui lòng xem file...

Chi tiết

PVcomBank thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam trân...

Chi tiết