Dịch vụ thu - chi tiền mặt tại chỗ

Đặc điểm nổi bật
Thu - chi tiền mặt với số lượng lớn lên tới 5 tỷ đồng/ 1 lần thu hoặc 3 tỷ/ 1 lần chi
Tiền mặt được vận chuyển và bảo vệ an toàn
Tránh rủi ro tiền giả trong quá trình giao dịch
Giảm thiểu rủi ro lưu giữ tiền mặt qua đêm hay trong quá trình vận chuyển tiền mặt
Tài khoản sẽ được ghi có/ ghi nợ ngay sau khi hoàn tất thủ tục thu - chi
Tiết kiệm thời gian nhân sự quản lý và chi phí di chuyển
Đăng ký tư vấn