Ngoại hối

Đặc điểm nổi bật
Công cụ phòng ngừa bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá cho cả vốn và lãi suất
Quản lý dòng tiền hiệu quả, hoạch định ngân sách dễ dàng
Tối ưu tài chính doanh nghiệp với các lựa chọn sản phẩm đa dạng
Quản lý các khoản chi tiêu bằng ngoại tệ hoặc nguồn thu bằng ngoại tệ
Doanh nghiệp chủ động đầu tư và kiểm soát nguồn vốn ngoại tệ
Đa dạng các dịch vụ ngoại hối:
+ Giao dịch ngoại hối hoán đổi
+ Giao dịch hoán đổi lãi suất
+ Giao dịch quyền chọn tiền tệ
+ Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn
+ Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay
Đăng ký tư vấn