Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty CP Sông Đà 1.01 và Công ty CP Thương mại Hoàng Vương

Chia sẻ:

Căn cứ:

-          Nghị Quyết 42/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng

-          Căn cứ Hạn mức tín dụng số 226/2016/HĐHMBL/SONGDA1.01/PVB-HAN ngày    21/9/2016 và các phụ lục (nếu có) được ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;

-          Căn cứ Hợp đồng cho vay số 2648/2015/HOANGVUONG/HĐCV/PVB-HO ngày    16/12/2015 và các phụ lục (nếu có) được ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Công ty Cổ phầnThương mại Hoàng Vương;

(“Các Hợp đồng hạn mức tín dụng và Hợp đồng cho vay nêu trên sau đây gọi là Hợp đồng Tín dụng”)

-          Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 446/2104/HĐTC/PVB-HO  ngày 29/8/2014 và các phụ lục (nếu có) được ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (Hợp đồng Thế chấp số 446);

-          Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 691/2104/HĐTC/PVB-HOHO/TCTS01 ngày 22/10/2014 và các phụ lục (nếu có) được ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (Hợp đồng Thế chấp số 691);

-          Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 2650/2015/HĐBĐ-PVB HO ngày 21/12/2015 và các phụ lục (nếu có) được ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Vương (Hợp đồng Thế chấp số 2650);

(“Các Hợp đồng thế chấp nêu trên sau đây gọi là Hợp đồng Thế chấp”)

-          Căn cứ vi phạm nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 và Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Vương,

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản chi tiết theo Thông báo số 9256 và Thông báo 9257  đính kèm.

 

(PVcomBank)